Stadgar

Stadgar  för distriktet ”Stockholm –Uppland” inom Svenska Kockars Förening.

§  1     Ändamål

Svenska Kockars Förening (SKF) ”Stockholm –Uppland” har till ändamål:

att under kamratliga former samla matproducerande yrkesfolk inom restaurang och storhushåll 
att främja och stärka yrket och matkulturen 
att stödja yrkesutbildningen 
att öka yrkeskunnandet på alla nivåer 
att verka för internationellt umgänge
att delta i nationella och/eller internationella tävlingar och anordna regionala  tävlingar
att vara medlem i Svenska Kockars Förening 

Föreningen skall vara partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden.

§  2     Organisation och Räkenskapsperiod

Svenska Kockars Förening ”Stockholm – Uppland” är en ideell distriktsförening tillhörande Svenska Kockars Förening, varför även riksföreningens stadgar gäller för distriktet Svenska Kockars Förening ”Stockholm –Uppland” högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman skall hållas före mars månads utgång. Kallelse med förslag på dagordning, tillställes varje medlem i föreningen minst (4) fyra veckor före mötet. Vid extra möte gäller en vecka. Övriga erforderliga handlingar, skall utfärdas av distriktsstyrelsen som skall vara medlem-marna tillhanda minst (2) två veckor före mötet. Årsstämman utser en styrelse på minst tre (3) ledamöter, som leder föreningens verksamhet under mandatperioden, d.v.s. mellan två ordinarie årsstämmor. Valda ledamöters mandattid blir, om inget annat anges, två (2) år med växelvis avgång. Omval kan ske. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§  3      Medlemskap och Hedersmedlemmar

Medlemskap i distriktsföreningen kan, efter ansökan, beviljas: Yrkesutbildad kock, kallskänka eller konditor, som efter distriktstyrelsens prövning befunnits inneha dokumenterad utbildning eller motsvarande yrkeskunskaper.
Enig styrelse kan invälja juridisk person som associerad medlem.
Juniormedlem, kan den bli, som går från årskurs1 på sin branschanknutna yrkesutbildning.
Medlem, som gjort föreningen synnerliga tjänster kan, på styrelsens förslag och efter samråd med SKFs Riksstyrelse, utses till hedersmedlem av föreningsstämman.

§  4     Valbarhet och Rösträtt

Alla registrerade medlemmar är valbara till uppdrag i SKF ”Stockholm – Uppland”.
Undantaget är associerade medlemmar/juniormedlemmar.
Riksstyrelseledamot är ej valbar som kongress- eller representantskapsombud.
Juniormedlem är ej valbar till styrelse- eller revisorsuppdrag i föreningen.
Röstning sker öppet, om ej annat begärs.
Beslut fattas med enkel majoritet, med de i § 13 Utträde och § 15 Upplösning angivna undantagen.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom vid val, då lottning skall ske.
Vid föreningens allmänna möten har alla närvarande medlemmar rösträtt, undantaget associerade medlemmar/juniormedlemmar.

§  5      Motioner

Alla registrerade medlemmar, undantaget associerade/juniormedlemmar, har rätt att lämna motioner till distriktsföreningens årsstämma och till riksföreningens kongress.
Motion till årsstämman lämnas till distriktsstyrelsen senast två (2) månader före årsstämma.
Tillsammans med styrelsens yttrande lämnas motionen till årsstämman.
Motion till kongressen skall behandlas av distriktsföreningens årsstämma och skall tillsam-mans med dess yttrande insändas till RFs styrelse senast fyra (4) månaderföre kongressen. Under mandatperioden mellan två (2) kongresserkan motion behandlas av RFs representant-skap, om motionären särskilt begär det.
Motionären skall underrättas om respektive instansers beslut.

§  6     Valberedning

Årsstämman väljer en valberedning bestående av minst tre (3) personer samt utser ordförande tillika sammankallande i valberedningen.
Valberedningen förbereder samtliga vid årsstämman förekommande val för tiden fram till nästa årsstämma, dock inte val av valberedning.
Valberedningen presenterar även en lista på övriga inkomna föreslagna namn.
Valberedningen skall vid sin nominering av kandidater sträva efter att få en ur jämställdhets-synpunkt likvärdig representation avseende både yrkes- och könstillhörighet.
Rätt att nominera tillkommer alla registrerade medlemmar enligt § 3.
Namnförslag skall, vad avser ordinarie val på årsmötet, vara valberedningen tillhanda senast (4) fyra veckor innan. Efter nomineringstidens slut kan inga nya namnförslag inkomma. Det är valberedningens skyldighet att kontrollera att samtliga nominerade är registrerade medlemmar. Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande eller då två (2) av dess ledamöter så begär.
Valberedningen har rätt att vara representerade vid styrelsens sammanträde.
Disriktstyrelsen utser en valberedningskommitté som förbereder val till ledamöter i valberedningen minst fyra (4) veckor innan årsmötet
.

§  7     Revision

Årsstämman skall välja två (2) revisorer och en (1)
revisorssuppleant. Senast tre (3)
veckor före ordinarie årsstämma skall revisorerna lämna en berättelse av utförd revision över granskning av styrelsens förvaltning och verksamhet (samt tävlingsverksamhet, för de distrikt som har det) vari de till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Revision skall utföras enligt god revisionssed
.

§  8     Tävlingsverksamhet och samarbetsavtal

Tävlingsverksamhet i föreningens namn sker efter godkännande av styrelsen.
Samarbetsavtal skall undertecknas av tävlingsledaren och ordföranden i distriktsstyrelsen. Lagledaren för tävlingslaget förhandlar fram avtal för laget som sedan skall godkännas av distriktstyrelsen.

§  9     Dagordning vid års- eller extrastämma

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden ingå i dagordningen:

1.  Mötets öppnande

2. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

4.Val av två justeringsmän tillika rösträknare att justera protokollet

5. Godkännande av dagordningen,anmälan till övriga frågor och fastställande av  röstlängd.

6. Föredragning av styrelsens och om så finnes, tävlingslagets

verksamhetsberättelse för förvaltningsåret

7. Revisorernas berättelse

-  frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna förvaltningsåret

-  fastställande av föreningens resultat- och balansräkning

-   samt disponeringen av vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen.

8. Behandling av förslag från styrelsen eller medlem.

9. Styrelsens och tävlingslagetsbudgetförslag för året.

10. Distriktsstyrelsen skall bestå av minst sju (7) och max nio(9)ledamöter.

 -  Beslut om antal ledamöter i styrelsen

 - Val av ordförande och kassör för två (2) år med växelvisavgång

 - Val av övriga ledamöter för två (2) år eller ett (1) år som fyllnadsval

11. Val av två revisorer för ett (1) år och en revisorssuppleant för ett (1) år

12. Val av valberedning, tre (3) till fem (5) ledamöter varav en väljs som sammankallande

13. Övriga frågor (som anmäls vid punkt 5)

14. Protokollet skall vara tillgängligt för medlemmarna senast en (1) månad efter årsstämman

15.  Mötets avslutning

 

Protokollanteckning: Distrikten skall ha stor frihet att utforma och besluta om sammansättning av sina styrelser, likaså att utse suppleanter, tävlingsverksamhet med ansvarig person samt förvaltning av fonder.

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill, eller då 1/10 av medlemmarna skriftlig, med angivande av ärende som önskas behandlat, begär det.

Vid extra stämma skall ärenden under punkt 1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 8, 14 och 15 behandlas.
Över stämmobeslut förs protokoll, vilket justeras av mötets ordförande samt protokolljusterarna. Senast en (1) månad efter årsstämman skall justerat protokoll vara tillgängligt för medlemmarna t.ex. hemsidan.

§  10     Styrelsen

Styrelsen leder distriktets verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och vid stämmor fattade beslut samt är mellan stämmorna beslutande organ.
Årstämman väljer ordförande och kassör. I övrigt konstituerar
sig styrelsen själv.
Styrelsen bör inom sig utse ett arbetsutskott (AU ) på minst tre (3) personer.
Styrelsen sammanträder minst sex (6) gånger per år på kallelse av dess ordförande samt därutöver då minst fyra (4) ledamöter så påkallar.
Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall senast samma dag , meddela detta till ordförande.
Närvarande ersättare har yttrande och förslagsrätt.
Sittande styrelse har rätt att, under pågående mandatperiod, ersätta en (1) ordinarie ledamot, som inte fullföljer sitt uppdrag eller som inte är med vid minst hälften av sammankomsterna , med en (1) suppleant.
Som styrelsens beslut gäller majoritetsbeslut.
Vid lika antal röster avgörs val till olika befattningar inom styrelsen genom lottning.
Vid lika antal röster i andra frågor/ärenden har ordföranden utslagsröst.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst 2/3 av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket. (Avser beslut på stämman som kan visa sig vara felaktigt!) avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörande av ärende kan anföra reservation mot beslutet.
Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Vid styrelsesammanträdet förs protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärenden, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet skall justeras av ordföranden och en (1) ledamot.
Styrelsen äger rätt att adjungera sakkunniga inom olika områden.

Styrelsen åligger:

att samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen

att   förbereda, fastställa tid och kalla till stämma och andra möten med  medlemmarna

att till kallelsen bifoga beslutsunderlag, som erfordras för medlemmarnas  förberedelser

att förvalta föreningen och dess tillgångar samt föra redovisning över föreningens  räkenskaper

att utse ombud till SKF:s representantskapsmöten och kongress

att efterfölja de beslut och anvisningar som fastställs av kongressen och  representantskapet

att årligen avge berättelse över sin verksamhet till föreningens stämma

att årligen, senast fyra (4)veckor före ordinarie årsstämma, avsluta och överlämna

räkenskaperna till föreningens revisorer

att årligen inom en (1) månad efter stämman till RF översända årsberättelse  samtidigt med

uppgifter på aktuella val och adressförteckning från årsstämman

att bereda och yttra sig över motioner från medlemmarna till årsstämman och  kongressen

att besluta om och skriftligen godkänna större uttag  (mer än 10 000 kronor) från kassan.

§  11     Firmateckning

Svenska Kockars Förening ”Stockholm – Upplands” firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Föreningens girokapitalkonto och kapitalkonto tecknas endast av kassören eller av ordfö-randen plus en av styrelsens ledamöter.
Större uttag skall vara beslutade och godkända av styrelsen. Enligt § 10 sista att satsen.

Protokollanteckning: Varje distrikt väljer själv om de två sista meningarna skall vara med.

§  12     Distrikts undantag inom stadgarna § 8, 9+ 10

Distriktsföreningarna äger rätt att ändra i sina stadgar under § 9 + 10 för att möjliggöra val av suppleanter/ersättare skall kunna ske om så önskas.
Likaså kan förändringar ske under § 8 (Tävlingsverksamhet) och § 10 (Årsstämma) om andra verksamhetsförhållanden föreligger.
Dessa avvikelser skall godkännas av representantskapsmötet.

§  13     Utträde och Uteslutning ur föreningen

Medlem, som ej förnyat sitt medlemskap i föreningen genom att betala årsavgiften före den 1 juli innevarande årutesluts ur föreningen.
Medlem, vars medlemskap inte länge anses önskvärt, kan uteslutas av styrelsen.
För beslut om uteslutning erfordras 2/3 majoritet av en fulltalig styrelse.
Dessutom skall medlemmen beredas tillfälle att föra sin talan inför styrelsen före definitivt beslut i ärendet.
Utesluten medlem har vädjorätt vid årsstämma.

§  14      Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar, kan endast göras genom likalydande beslut vid två (2) på varandra följande möten, varav ett (1) skall vara ordinarie årsstämma. Beslut om ändring skall biträdas av 2/3 av de avgivna rösterna.
För att vinna giltighet skall beslut om stadgeändring underställas SKF:s representantskaps prövning och godkännande

§  15      Upplösning

Beslut om upplösning av Svenska Kockars Förening ”Stockholm – Uppland” kan endast göras genom likalydande beslut vid två (2) på varandra följande möten, varav ett (1) skall vara ordinarie årsstämma.
Beslut om upplösning skall biträdas av 4/5 av de avgivna rösterna.
Upplöses distriktsförening skall dess eventuella tillgångar överföras till Svenska Kockars Riksförening att användas för en eventuell reorganisation av verksamheten vid lämplig tidpunkt.Bildas ingen ny distriktsförening inom fyra (4) år övergår tillgångarna till riksföreningens verksamhet.

 

Denna stadgemall för distrikt har fastställts på Svenska Kockars Förenings Representant-skapsmöte i Norrköping den 2011-05-15.
Den av Representantskapsmöte i Norrköping fastställda stadgemallen har bildat stomme i stadgarna för Svenska Kockars Förening ”Stockholm – Uppland”.


Dessa stadgar har godkänns av ordinarie årsstämma 5 mars 2012.  En extrastämma skall hållas den 25 mars 2012 för att konfirmera årsstämmans beslut. Sedan skall stadgarna godkännas av Representantskapsmöte den 12 maj 2012 i Malmö.


Stockholm  den   1  mars  2012.
Reine   Sjödin ,     ordförande

Dessa stadgar har godkänns av Representantskapsmöte i Malmö den 12 maj 2012.

Stadgarna för SKF ”Stockholm – Uppland” har därmed vunnit laga kraft.